Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor Galle verbouwsupport BV, met maatschappelijke zetel te Zouavenpad 1, 8670 Oostduinkerke – Koksijde, ondernemingsnummer 0777.572.091, RPR Gent, afdeling Veurne (Hierna genoemd “Galle verbouwsupport ”, “wij” of “ons”).

Wanneer je een beroep doet op de diensten van Galle verbouwsupport, vertrouw je haar je persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat je op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website Galle verbouwsupport (Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Galle verbouwsupport en haar klanten, prospecten en business partners.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Galle verbouwsupport verwerkt persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt. Daarnaast kan Galle verbouwsupport ook jouw persoonsgegevens verkrijgen van derden die met jou in relatie staan om haar dienstverlening te verzekeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Galle verbouwsupportt verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Jouw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van de overeenkomsten, m.i.v. de precontractuele fase;
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij het evenwicht tussen ons belang en jouw belangen niet uit het oog verliezen. 

Voor zover het verwerken van je persoonsgegevens niet één van bovenstaande doelen bezit, vragen wij steeds jouw toestemming.

Concreet verwerken wij je persoonsgegevens onder andere voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van de overeenkomst die je met ons aangaat, met inbegrip van de precontractuele fase en de dienst na
  verkoop: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, woningkenmerken;
 • Het behandelen van jouw vragen en het inschrijven op onze nieuwsbrief: identificatiegegevens;
 • Je op de hoogte te houden van onze activiteiten, producten en projecten: identificatiegegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Galle verbouwsupport verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Galle verbouwsupport vraagt jouw toestemming voordat zij je persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in dit Privacybeleid beschreven zijn.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Galle verbouwsupport zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Galle verbouwsupport en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).
Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een
  gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Galle verbouwsupport of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk
  geval je persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;

In geen geval zullen wij je persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens

Galle verbouwsupport bewaart je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “gebruik persoonsgegevens”.
Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, Galle verbouwsupport kan jouw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

Jouw privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op je rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Galle verbouwsupport :

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Galle verbouwsupport mogelijks over je beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Galle verbouwsupport kan jouw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up
systemen bevinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Galle verbouwsupport neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om jouw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als je redenen heeft om te geloven dat jouw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact
met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan jouw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

Update Privacybeleid

Galle verbouwsupport is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren jou dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van enige wijzigingen.

Andere websites

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.
Bovendien kunnen we jou toegang bieden tot functies van derden die je de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op je sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die je vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke Privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die je verstrekt wanneer je deze functies gebruikt.

Klachten

Wanneer je meent een klacht te hebben over de manier waarop Galle verbouwsupport jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je steeds een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van jouw persoonsgegevens, kan je ons steeds contacteren via stefanie@galleverbouwsupport.be of per post Galle verbouwsupport, Zouavenpad 1, 8670 Oostuinkerke – Koksijde

E-book 3 grootste fouten bij verbouwen

Loopt jouw verbouwing niet volgens plan? Misschien maak je een van de meest voorkomende fouten.

Download ons gratis e-book en vermijd de 3 grootste fouten