Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen GALLE VERBOUWSUPPORT en de klant, en hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Elke afwijking aan deze voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen.
 2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bedingen, die onverkort van toepassing blijven.
 3. Deze voorwaarden worden aanvaard door de klant door het ondertekenen van elke overeenkomst of aanvaarden van een offerte, waarbij een exemplaar van deze voorwaarden aan de klant werd overgemaakt, en wat door de klant wordt erkend.
 4. De offertes van GALLE VERBOUWSUPPORT zijn 30 kalenderdagen geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, waaronder bijvoorbeeld de ligging van de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan GALLE VERBOUWSUPPORT aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan de telefoon- en elektriciteitskabels, putten, of leidingen op, in, of onder de grond/muren/plafonds, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging aangegeven door de klant niet correct blijkt.
 2. De klant die geen eigenaar is van de werf of de terreinen waarop de opdracht moet worden uitgevoerd, moet GALLE VERBOUWSUPPORT hiervan op de hoogte stellen en moet aan GALLE VERBOUWSUPPORT een schriftelijke toelating, ondertekend door de eigenaar, overmaken voorafgaand aan de start van de opdracht.
 3. De klant dient het initiatief te nemen om een veiligheidscoördinator aan te stellen indien wettelijk verplicht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
 4. De klant moet alle wettelijke vereiste verzekeringen afsluiten voor de werf. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR-verzekering afsluiten (Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt GALLE VERBOUWSUPPORT hiervan desgevallend op de hoogte.
 5. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor het bekomen van de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning(en), omgevingsvergunning(en), en/of andere vereiste vergunning(en) tot uitvoering van de werken. GALLE VERBOUWSUPPORT is gerechtigd om de opdracht op te schorten totdat de noodzakelijke vergunning(en) tot uitvoering van de opdracht voorhanden zijn. Eventuele schade en boetes vallen exclusief ten laste van de klant.

Voorbereiding van de werf

 1. De klant voorziet de nodige sleutels zodat GALLE VERBOUWSUPPORT de werf vrij kan betreden tot uitvoering van de opdracht.

Omvang van de opdracht

 1. Indien GALLE VERBOUWSUPPORT opdracht krijgt om meerwerken uit te voeren zullen zij aanvullend gefactureerd worden in regie, dan wel op grond van een aanvullende offerte. Bij gebrek aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien GALLE VERBOUWSUPPORT deze zonder protest van de klant aanvat. Indien de klant een consument is, mogen meerwerken slechts worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant met het prijsvoorstel van GALLE VERBOUWSUPPORT. Bij gebrek aan reactie van de klant die consument is binnen 48 uur, wordt de klant geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel.
 2. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk mee te delen, onder voorbehoud van aanvaarding door GALLE VERBOUWSUPPORT. Bij ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is.

Prijs

 1. De prijs moet betaald worden volgens de opgemaakte facturatie in functie van de voortgang van de werken, dan wel op grond van contractueel bepaalde betalingsschijven. GALLE VERBOUWSUPPORT is eveneens te allen tijde gerechtigd om voorschotfacturen op te maken als het aangewezen is omwille van de aard of omvang van de opdracht.
 2. In het geval facturatie gebeurt volgens schijven, dient de eerste schijf betaald te worden binnen de acht kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst. Bij niet-naleving van deze verplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behoudt GALLE VERBOUWSUPPORT zich het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter.
 3. In het geval door GALLE VERBOUWSUPPORT wordt gewerkt met een door de klant goed te keuren vorderingsstaat voorafgaand aan facturatie, dient de vorderingsstaat binnen de acht kalenderdagen na verzending door de klant te worden goedgekeurd. Indien er binnen de acht kalenderdagen geen goedkeuring door de klant volgt, wordt de klant geacht de vorderingsstaat onvoorwaardelijk te hebben aanvaard waarna facturatie volgt.
 4. Bij levering van prestaties in regie worden de werkuren gerekend aan het door GALLE VERBOUWSUPPORT gehanteerde gebruikelijke uurtarief vanaf het vertrek tot de aankomst op de werf of de plaats van uitvoering van de opdracht. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan het gebruikelijke tarief.

Facturatie en laattijdige betaling

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door GALLE VERBOUWSUPPORT uitgeschreven facturen contant betaalbaar te OOSTDUINKERKE binnen de maand na factuurdatum, zonder het recht om korting voor contant toe te passen.
 2. In het geval dat er door GALLE VERBOUWSUPPORT een korting voor contant wordt toegepast is deze korting pas verworven op voorwaarde dat de klant het totale factuurbedrag betaalt binnen de acht kalenderdagen na verzending van de factuur.
 3. Ieder factuurprotest dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, bij gebrek waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.
 4. a. Elke schuld van een professionele klant (B2B) die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 procent per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent met een minimum van 125,00 EUR en maximum 2.500,00 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
  b. Indien de klant een consument is (B2C) zal een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd, waarna de klant het bedrag alsnog kan voldoen binnen de 14 kalenderdagen zonder bijkomende kosten. Daarna zal een intrest verschuldigd zijn van 10 procent per jaar, te rekenen vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de consument wordt verzonden. Een forfaitaire schadevergoeding zal als volgt worden gerekend: 
  * 20,00 EUR wanneer het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk aan 150,00 EUR;
  * 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo wanneer dit tussen de 150,01 EUR en de 500,00 EUR ligt;
  * 65,00 EUR vermeerderd met 5% van de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2000,00 EUR wanneer het saldo meer dan 500,00 EUR bedraagt.
  De eerste ingebrekestelling is kosteloos, vanaf de tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.
 5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover GALLE VERBOUWSUPPORT betalingstermijnen zou toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.
 6. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.
 7. In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van GALLE VERBOUWSUPPORT, is GALLE VERBOUWSUPPORT gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen.

Termijnen

 1. De door GALLE VERBOUWSUPPORT opgegeven uitvoeringstermijn is louter indicatief.
 2. Elke gebeurtenis die een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis vormt of GALLE VERBOUWSUPPORT er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, wordt als een geval van overmacht beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, technische werkloosheid, enz. die zich bij GALLE VERBOUWSUPPORT of bij één van haar leveranciers of onderaannemers voordoen.
 3. Indien de werken binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de in de offerte contractueel bepaalde termijn, voor zover van toepassing, niet voltooid zijn ten gevolge van een aan GALLE VERBOUWSUPPORT toerekenbare tekortkoming, dan dient GALLE VERBOUWSUPPORT, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant ondergane nadeel te vergoeden. De tekortkoming is niet aan GALLE VERBOUWSUPPORT toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht of van door de klant opgedragen meerwerken. Voornoemde vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 0,3 procent van de aannemingssom per werkdag vertraging, evenwel met een maximum van vijf procent van de aannemingssom. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.
 4. Indien de klant geen consument is, wordt elke termijn van levering van goederen of arbeid en van uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, slechts op indicatieve wijze aangeduid en is de termijn niet bindend.
 5. Indien de klant wenst dat de werken worden uitgevoerd binnen een termijn die korter is dan de uitvoeringstermijn die initieel was voorzien, zijn alle extra kosten die hier eventueel uit voortvloeien volledig ten laste van de klant.
 6. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging van het uitgevoerde werk door overmacht, of ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van GALLE VERBOUWSUPPORT.

Aansprakelijkheid en aanvaarding

 1. GALLE VERBOUWSUPPORT is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in plannen / schetsen / tekeningen die door de architect, de klant, of een andere (bouw)partner aan hem worden overgemaakt.
 2. Na aanvaarding van de werken kan GALLE VERBOUWSUPPORT niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. De vordering in aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan GALLE VERBOUWSUPPORT en die niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, moet worden ingesteld binnen de zes maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook door verloop van twee jaar te rekenen vanaf de definitieve aanvaarding.
 3. GALLE VERBOUWSUPPORT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en niet kan toegeschreven worden aan een fout van GALLE VERBOUWSUPPORT. GALLE VERBOUWSUPPORT is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen GALLE VERBOUWSUPPORT.

Oplevering van de werken

 1. Na uitvoering van de werken, kan GALLE VERBOUWSUPPORT schriftelijk de oplevering aanvragen. De oplevering dient te gebeuren binnen de maand na de aanvraag hiertoe. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van GALLE VERBOUWSUPPORT, of indien hij op de voorgestelde datum niet verschenen is, noch op een tweede door GALLE VERBOUWSUPPORT voorgestelde datum binnen de twee weken na de eerste datum. Eén van de drie voornoemde tijdstippen wordt gelijkgesteld met de oplevering van de werken. Een eventuele weigering van de klant om tot oplevering over te gaan, dient in een met reden omklede aangetekende brief aan GALLE VERBOUWSUPPORT ter kennis gebracht te worden.
 2. Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken.
 3. Het in gebruik nemen van de gerealiseerde werken geldt als vermoeden dat de klant stilzwijgend de werken aanvaardt. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding van de werken. Dit vermoeden is weerlegbaar door de klant binnen acht kalenderdagen na de ingebruikname, via een aangetekende brief.
 4. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in deze voorwaarden, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of begrepen.

Opzegging en laattijdigheid

 1. Indien de klant het geheel of een gedeelte van de opdracht annuleert in toepassing van artikel 1794 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, heeft GALLE VERBOUWSUPPORT het recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, en de reeds uitgevoerde opdracht, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 procent van de waarde van de opdracht exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst.
 2. Indien GALLE VERBOUWSUPPORT een zwaarwichtige toerekenbare tekortkoming begaat, dan dient GALLE VERBOUWSUPPORT, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de klant, het door de klant ondergane nadeel te vergoeden, met een maximum van vijf procent van de opdrachtsom. De tekortkoming is niet aan GALLE VERBOUWSUPPORT toerekenbaar indien zij het gevolg is van overmacht of de door de klant / bouwheer opgedragen instructie. Dit lid is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is.
 3. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde bedragen aan GALLE VERBOUWSUPPORT verworven ter derving.

Ontbinding

 1. GALLE VERBOUWSUPPORT kan, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd het recht van GALLE VERBOUWSUPPORT op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Indien de klant GALLE VERBOUWSUPPORT niet toelaat om de opdracht uit te voeren, binnen de acht kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, vormt dat een wanprestatie zoals onder meer bedoeld in dit artikel.
 2. In geval van niet-betaling door de klant van één van de facturen van GALLE VERBOUWSUPPORT, is GALLE VERBOUWSUPPORT gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van GALLE VERBOUWSUPPORT op moratoire interesten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 20, en onverminderd het recht op bijkomende vergoeding(en) voor de gederfde winst en geleden schade.
 3. Tevens behoudt GALLE VERBOUWSUPPORT zich het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm van de klant.

GDPR

 1. GALLE VERBOUWSUPPORT verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, diens personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van GALLE VERBOUWSUPPORT. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan GALLE VERBOUWSUPPORT om diens persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is GALLE VERBOUWSUPPORT. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan GALLE VERBOUWSUPPORT bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan GALLE VERBOUWSUPPORT heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van GALLE VERBOUWSUPPORT en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.

Publiciteit

 1. De klant geeft GALLE VERBOUWSUPPORT toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst tussen GALLE VERBOUWSUPPORT en de klant wordt beheerst door het Belgische recht.
 2. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met de overeenkomst tussen GALLE VERBOUWSUPPORT en de klant, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE

Door deze voorwaarden te ondertekenen en/of met de aanvang van de werken verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van GALLE VERBOUWSUPPORT aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

E-book 3 grootste fouten bij verbouwen

Loopt jouw verbouwing niet volgens plan? Misschien maak je een van de meest voorkomende fouten.

Download ons gratis e-book en vermijd de 3 grootste fouten